Kontakt

Pritužbe i prigovori

ADRIATIC osiguranje poduzima potrebne mjere i radnje vezane uz osiguranje prava na informiranost i zaštitu prava zainteresiranih osoba iz ugovora o osiguranju i oštećenika, u skladu s važećim propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima.

Nastojimo da sve osobe čiji pravni interes proizlazi ili je u vezi s ugovorom o osiguranju, kao i oštećenici, prvenstveno sve eventualne nedoumice ili sporove s nama riješe sporazumno, u mirnom postupku kod osiguratelja, podnošenjem pritužbe ili prigovora.

Što je pritužba?

Pritužba je izjava nezadovoljstva koju nam upućujete u odnosu na:

 • pružanje usluga osiguranja ili
 • izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju.

Što je prigovor?

Prigovor je izjava nezadovoljstva koju nam upućujete u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu.

Postupak rješavanja pritužbi odvojen je od postupka rješavanja odštetnih zahtjeva, prigovora, kao i od pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, koji ne predstavljaju pritužbu prema odredbama Zakona o osiguranju.

Tko može podnijeti pritužbu?

Podnositelj pritužbe je osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

Tko može podnijeti prigovor?

Podnositelj prigovora je oštećenik u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu.

Razlozi podnošenja pritužbe

Pritužba može biti podnesena zbog:

 1. našeg postupanja odnosno postupanja osobe koja za nas obavlja poslove distribucije u osiguranju
 2. naše odluke u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju.

Razlozi podnošenja prigovora

Prigovor može biti podnesen zbog:

 1. našeg postupanja u vezi s rješavanjem zahtjeva i/ili odštetnih zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Kako se podnosi pritužba/prigovor?

Pritužba/prigovor se podnosi:

 1. pisanim podneskom putem pošte na adresu sjedišta društva: ADRIATIC osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Listopadska 2
 2. elektroničkom poštom na adresu: prituzbe@adriatic-osiguranje.hr ili
 3. usmenom izjavom na zapisnik u ADRIATIC osiguranju d.d.

Što treba sadržavati pritužba/prigovor?

Pritužba/prigovor treba sadržavati:

 1. ime i prezime i adresu podnositelja (ako je fizička osoba) ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja (ako je pravna osoba)
 2. razloge i zahtjeve podnositelja
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 4. datum podnošenja i potpis podnositelja (odnosno osobe koja ga zastupa)
 5. punomoć za zastupanje (kada je pritužba podnesena po punomoćniku).

Rok za podnošenje pritužbe/prigovora

Instruktivni rok za podnošenje pritužbe/prigovora protiv naše odluke ili postupanja je 8 dana - od dana kada je podnositelj primio odluku na koju podnosi pritužbu/prigovor, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe/prigovora.

Ako pritužbu/prigovor zaprimimo izvan propisanog roka od 8 dana, mi ćemo istu ipak uzeti u razmatranje, a Vi nećete izgubiti pravo da na istu dobijete odgovor.

Rok za odgovor na pritužbu/prigovor

Rok za pisani odgovor na pritužbu/prigovor je 15 dana od dana primitka pritužbe/prigovora.

Iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar roka, obavijesti ćemo podnositelja o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu/prigovor.

Odgovor se šalje podnositelju na isti način na koji je zaprimljen (putem obične pošte, elektroničke pošte) ili na drugi dogovoreni način.