Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Osiguranje od nesretnog slučaja

Život je splet sretnih i manje sretnih okolnosti. Razmišljate li katkada što bi moglo ugroziti bezbrižnost Vaše obitelji ili Vaših djelatnika i na koji način ih zaštititi?

U želji da Vam pružimo pomoć i primjerenu financijsku potporu, kreirali smo široki program osiguranja od posljedica nezgode. Budući da one mogu biti različite, korisnicima osiguranja isplaćujemo sljedeće naknade:

 • osiguranu svotu za slučaj smrti ako je uslijed nezgode ili bolesti nastupila smrt osiguranika
 • postotak od osigurane svote koji odgovara postotku invaliditeta, ako je uslijed nezgode kod osiguranika nastupio djelomični invaliditet
 • udvostručeni iznos naknade za svaki postotak iznad 50% invaliditeta
 • troškove liječenja od posljedica nesretnog slučaja
 • privremenu nesposobnost za rad
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici.

Osiguranje od posljedica nezgode vrijedi 24 sata dnevno, pri i izvan redovnog zanimanja.

Osobe mlađe od 14 godina i starije od 75 godina, kao i osobe čija je radna sposobnost umanjena uslijed neke teže bolesti, težih mana ili nedostataka, mogu biti osigurane samo po posebnim ili po dopunskim uvjetima i uz posebnu naplatu premije osiguranja.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpunu ili djelomičnu invalidnost, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguravajući djelatnike od nesretnog slučaja, moguće je pružiti pokriće za neke od sljedećih slučajeva:

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), može ugovoriti svaka fizička osoba (individualno osiguranje) ili pravna osoba (grupno-kombinirano osiguranje djelatnika bez obzira na njihov broj).

Osigurateljno pokriće pruža se u slučaju:

 • smrti uslijed nesretnog slučaja
 • smrti uslijed bolesti
 • smrti uslijed prometne nesreće
 • trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invalidnosti) uslijed nesretnog slučaja
 • narušenja zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć uslijed nesretnog slučaja (troškovi liječenja)
 • privremene nesposobnosti za rad
 • dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Kod grupno-kombiniranog osiguranja djelatnika, osobe koje se osiguravaju uključene su u obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost, plaćanje povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba lišenih poslovne sposobnosti, koje su isključene iz osiguranja.

Ovim osiguranjem neće biti obuhvaćeni djelatnici koji su:

 • pismeno izjavili da ne žele biti osigurani
 • kod ugovaratelja u građanskom pravnom odnosu
 • stariji od sedamdeset godina
 • bili na bolovanju na dan sklapanja ugovora o kombiniranom grupnom osiguranju djelatnika, ali samo do dana povratka na rad.

Premija osiguranja ovisi o razredu opasnosti koji se određuje prema djelatnosti ugovaratelja osiguranja, a na zahtjev ugovaratelja, razredi opasnosti mogu se odrediti prema zanimanjima djelatnika, ali uz odgovarajući popis.

Osiguranje rizika teško bolesnog stanja može se zaključiti uz grupno kombinirano osiguranje djelatnika gdje je uključen i rizik smrti uslijed bolesti, a osigurana svota može iznositi maksimalno do 80% od osigurane svote za slučaj smrti uslijed bolesti.

Rizik teško bolesnog stanja djelatnika može se zaključiti samo za zdrave osobe. Osobe kod kojih je ranije ustanovljeno stanje neke bolesti ili se u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju liječe od neke bolesti koja je pokrivena ovim rizikom, ne mogu biti obuhvaćene ovim osiguranjem.

Teško bolesna stanja koja obuhvaćaju Uvjeti osiguranja su sljedeća:

 • kronična ishemična bolest srca
 • srčani infarkt s komplikacijom
 • moždani udar s trajnim funkcionalnim poremećajem
 • multipla skleroza
 • Parkinsonova bolest
 • Alzheimerova bolest
 • akutno i kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak).

Umirovljeni djelatnici

Prema dopunskim Uvjetima osiguravaju se umirovljeni djelatnici od posljedice nesretnog slučaja i to za sljedeće rizike:

 • slučaj smrti zbog nezgode ili bolesti
 • trajni invaliditet.

Mogu se osigurati umirovljeni djelatnici do 85 godina života bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i bez plaćanja povišene premije osiguranja, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su, u svakom slučaju, isključene iz osiguranja.

Za slučaj smrti uslijed bolesti osiguratelj je dužan isplatiti:

 • 50% osigurane svote ako osiguranik umre tijekom prvih 6 mjeseci trajanja osiguranja, odnosno od njegovog pristupa u osiguranje osim ako je smrt nastupila za vrijeme trudnoće ili porođaja
 • osiguranu svotu ako osiguranik umre nakon 6 mjeseci od početka osiguranja, odnosno od njegovog pristupa u osiguranje.

Osiguranje osoba za vrijeme službenog puta od posljedica nesretnog slučaja

Osiguravaju se u pravilu pravne osobe koje izdaju putne naloge i plaćaju premiju osiguranja.

Osiguranika predstavlja osoba na koju glasi putni nalog za službeni put i od čije smrti, invalidnosti ili narušenja zdravlja, ovisi isplata osigurane svote, odnosno naknade.
Službenim putom smatra se samo put koji je poduzet po putnom nalogu, a koji je propisno izdan i evidentiran od strane ugovaratelja osiguranja na ime i prezime pojedine osobe.

Obveza osiguratelja počinje od trenutka kad je osiguranik krenuo na put iz svoje kuće ili radnog mjesta pa sve do trenutka povratka kući ili na radno mjesto.
Osiguratelj je u obvezi samo ako je putni nalog izdan osiguraniku prije početka puta.

Osigurane osobe uključuju se u obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost i plaćanje povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Osobe s posebnim ovlastima

Prema posebnim uvjetima osiguravaju se osobe s posebnim poslovnim ovlastima i odgovornostima od posljedica nesretnog slučaja, s uključenjem rizika smrti uslijed bolesti.

Osigurateljno pokriće moguće je pružiti za:

 • smrt uslijed nesretnog slučaja
 • smrt uslijed bolesti
 • trajni gubitak opće radne sposobnosti (invalidnosti) uslijed nesretnog slučaja
 • narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć uslijed nesretnog slučaja (troškovi liječenja)
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja
 • uništenje ili gubitak prtljage za vrijeme puta i boravka izvan mjesta stalnog prebivanja ili rada.

Po ovim posebnim uvjetima se u pravilu mogu osigurati zdrave osobe, od navršenih 18 do navršenih 65 godina života. Osobe iznad 65 godina mogu biti osigurane samo po dopunskim uvjetima i cjeniku povišenih premija.

Dioničari

Ugovaratelj osiguranja može biti pravna osoba / dioničko društvo koja je izdala svoje dionice na ime, a osobe koje su kupile dionice na svoje ime mogu se u ovom slučaju osigurati od posljedica nesretnog slučaja.

Osiguranik je fizička osoba na koju glasi dionica te se uključuju u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost, kao i bez plaćanja povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, a koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Obveza osiguratelja

Dioničar koji ima više dionica na svoje ime, osiguran je u svakom slučaju jednostruko.
Ako je ugovoreno osiguranje s uključenjem smrti od bolesti, obveza osiguratelja za slučaj smrti uslijed bolesti tijekom prvih triju mjeseci trajanja ugovora o osiguranju iznosi 50% od ugovorene osigurane svote.

U slučaju smrti uslijed bolesti dioničara do 14 godine, osiguratelj je obvezan isplatiti korisniku za pogrebne troškove 50% osigurane svote.
Dioničar koji je stariji od 75 godina ne može biti ni u kojem slučaju osiguran za slučaj smrti uslijed bolesti.

Pravne osobe koje imaju dionice nisu obuhvaćene osiguranjem, kao i osobe po dionicama koje glase na donositelja.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom) može se ugovoriti za sljedeće rizike:

 • slučaj smrti zbog nezgode
 • trajni invaliditet
 • troškove liječenja.

Ako nesretni slučaj nastane tijekom upravljanja i vožnje vozila, osiguratelj je obvezan:

 • ako je osiguranje ugovoreno za vozača, i to pri upravljanju vozilom, pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, pri manipulacijama vozilom koje su u neposrednoj vezi s prometom
 • ako je osiguranje ugovoreno za suputnika, i to pri vožnji, pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, pri manipulacijama vozilom koje su u neposrednoj vezi s prometom te pri radu na priključnom stroju kojem vozilo daje pogonsku snagu.

Obračun premije obavlja se prema broju registriranih mjesta motornog vozila za koje se sklapa osiguranje.

Prema dopunskim uvjetima, osiguravaju se sudionici radničkih sportskih igara i sličnih manifestacija, od posljedica nesretnog slučaja.

Osiguratelj je u obvezi ako nesretni slučaj nastane:

 • pri sportskoj i fizičkoj rekreativnoj aktivnosti u okviru organiziranih sportskih igara i sl. i pri treningu za njih
 • za vrijeme dok se osiguranik nalazi na izravnom (neprekidnom) putu od zakazanog mjesta polaska u mjesto natjecanja i za vrijeme povratka do određenog mjesta razlaza pod uvjetom da je odlazak i povratak s igara zajednički i organiziran
 • pri obavljanju dužnosti radi organiziranja natjecanja, kao i sudjelovanje na sastancima, nabavi rekvizita i sl., ali za vrijeme trajanja igara.

Osiguratelj je u obvezi ako nesretni slučaj nastane:

 • pri sportskoj djelatnosti osiguranika, a u onoj grani sporta koja je na polici izričito navedena, kao i u svim drugim sportovima, koji prema rasporedu sportova spadaju u isti ili niži razred opasnosti od sporta koji je naveden na polici
 • za vrijeme dok se osiguranik nalazi na izravnom (neprekidnom) putu izvan sjedišta sportske organizacije čiji je član i to od kuće do određenog vježbališta ili mjesta određenog za natjecanje te na povratku kući
 • pri obavljanju određenih poslova po nalogu uprave sportskog društva i to: sudjelovanje na sportskim sastancima, konferencijama, nabavi sportskih rekvizita i sl., kao i za vrijeme dok se nalazi na putu u svezi s obavljanjem ovih poslova.

Samo ako je izričito ugovoreno i ako je plaćena odgovarajuća premija, osiguratelj je obvezan isplatiti osiguranu svotu ili njen dio u punom iznosu kad nesretni slučaj nastane pri sudjelovanju u automobilskim, motociklističkim, rally i carting utrkama, kao i treningu za njih, te pri športskim skokovima padobranom, pri vožnji i upravljanju zrakoplovom i letjelicama svih vrsta, osim u svojstvu putnika u javnom prijevozu. Ako nije ništa ugovoreno i nije plaćena odgovarajuća premija, obveza osiguratelja ne postoji.

O novom paketu osiguranja u ADRIATICU "Plan za siguran dan" više možete saznati ovdje.

Prema posebnim uvjetima moguće je ugovoriti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - nezgode za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih, srednjih i drugih škola i studente viših, visokih škola i fakulteta.

Osigurateljno pokriće moguće je pružiti za rizike:

 • smrti uslijed nesretnog slučaja
 • nadoknade troškova pogreba
 • trajnog invaliditeta
 • dnevne naknade
 • bolničke naknade
 • troškova liječenja
 • naknade za lom kosti / lom 1 rebra
 • naknade za gubitak stalnog zuba
 • troškova spašavanja
 • naknade za nošenje gipsa
 • naknade za ugiz psa
 • zakonske odgovornosti
 • naknade za estetsku operaciju
 • naknade za posjekotinu.

U pravilu se mogu osigurati osobe do navršene 28. godine života. Djeca predškolske dobi, učenici i studenti osiguravaju se bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i opću radnu sposobnost. Duševno bolesne osobe i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti u svakom su slučaju isključene iz osiguranja.

Osiguratelj je u obvezi ako nesretni slučaj nastane:

 • za vrijeme ljetovanja, zimovanja ili logorovanja, i to na mjestima koja su određena od strane organizatora
 • za vrijeme dok je osiguranik na direktnom putu od zbornog mjesta do određenog mjesta boravka, kao i na mjestu okupljanja, odnosno zborovanja prije odlaska
 • pri pružanju pomoći radi zaštite zdravlja i života građana i očuvanja imovine, kao i pri obavljanju preventivne službe.

Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode turistu ili izletniku za vrijeme putovanja, izleta ili ljetovanja u organizaciji ugovaratelja osiguranja.

Osiguranje obuhvaća samo put u odlasku i povratku te boravak u mjestu izleta odnosno ljetovanja.

Ovim osiguranjem nisu obuhvaćene osobe koje su po svom službenom pozivu s turistima i izletnicima kao vodiči, tumači, vozači i slično.

Uz osiguranje izletnika i turista, sklapa se i osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranom turistu i izletniku zbog tjelesnih ozljeda i oštećenja, odnosno nestanka njegovih stvari do iznosa utvrđenih u polici i to prema Posebnim uvjetima za osiguranje odgovornosti ugovaratelja osiguranja uz osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja.