Kontakt

Zaštita osobnih podataka

Jedno od temeljnih prava pojedinca je i zaštita obrade njegovih osobnih podataka.

ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, OIB: 94472454976 (u daljnjem tekstu: Društvo) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Društvo je odgovorno za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca te sukladno tomu provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Informacije koje je Društvo, sukladno odredbama Uredbe, dužno dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke se nalaze na obrascu Društva tzv. IOOP.

Informacije o obradi podataka

Ako imate bilo kakav upit o tomu kako Društvo koristi Vaše osobne podatke ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na jednom od prodajnih mjesta Društva ili direktno na e-mail dpo@adriatic-osiguranje.hr.

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika

Tek po nespornom utvrđenju Vašeg identiteta (uvidom na prodajnom mjestu dokumenta sa slikom ili preslikom dokumenta s vlastoručnim potpisom ispitanika ako zahtjev šaljete putem emaila), Društvo će postup iti po podnesenom zahtjevu.

Ako Društvo opravdano sumnja u pogledu utvrđenja Vašeg identiteta prilikom podnošenja zahtjeva, Društvo sukladno odredbama Uredbe može tražiti dodatne informacije neophodne za utvrđenje identiteta.

Društvo će, bez odgađanja, pružiti odgovor na Vaš zahtjev o provedenome, a najkasnije u roku mjesec od dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Taj rok se može produljiti za dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva.

Društvo će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja.

Ukoliko Društvo ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja će, a najkasnije u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, obavijestiti Vas o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Društvo ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ako su Vam zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani (npr. učestalo ponavljate zahtjev).

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Listopadska 2, 10 000 Zagreb
e-mail: dpo@adriatic-osiguranje.hr
tel: 01 303 6715