Financijski interesi

Za sve što ne možete predvidjeti

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

To su osiguranja koja pokrivaju razne profesionalne rizike, nedostatne prihode (općenito), loše vrijeme, izgubljenu dobit, nepredviđene troškove općenite vrste, nepredviđene poslovne troškove, gubitak tržišne vrijednosti, izostanak najamnine, odnosno prihoda, posredni poslovni gubitak i sl.

Iz ove skupine osiguranja svakako je najzastupljenija i najčešće ugovarana vrsta osiguranja od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti koje opisujemo u nastavku.

Osiguranje šomaža

  • dohodak (bruto dobit ili dobit)
  • određeni troškovi poslovanja.

Dohodak podrazumijeva ono što se ostvaruje obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti i ono što se ostvaruje od prihoda, vezanih za tu djelatnost. Dohotkom se ne smatra onaj dio koji se mimo toga ostvaruje, primjerice, poslovanje u prometu novčanih sredstava, prihodi od kamata, poslovanje jedinica u inozemstvu, ispravak financijskog rezultata i sl.

Troškovi podrazumijevaju samo one troškove fiksnog karaktera i nezavisne od proizvodnje, a osiguranik ih mora snositi. Troškovima se ne smatraju oni troškovi koji su izravno vezani za obavljanje proizvodnje, primjerice, troškovi sirovina i materijala, utrošena energija i sl.

Osiguratelj je obvezan nadoknaditi štete prouzročene prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari od osnovnih opasnosti i to:

  • standardni uvjeti: (požar i udar groma, eksplozija, osim eksplozija od nuklearne energije, oluja, tuča (led), udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt, pad i udar letjelice, manifestacije i demonstracije)
  • FLEXA sistem: (požar i udar groma, eksplozija, pad i udar letjelice)
  • individualno kvotiranje.

Štetom od prekida rada smatra se iznos osiguranog dohotka koji osiguranik u razdoblju stajanja, zbog prekida rada, nije mogao ostvariti i nepokriveni iznos osiguranih troškova ostvarenih, odnosno nastalih u razdoblju stajanja, ako je do prekida rada došlo zbog uništenja, oštećenja ili nastanka stvari na mjestu koje je u polici označeno kao mjesto osiguranja.

Osiguratelj je u obvezi za štete koje bi nastale od prekida rada u ugovorenom trajanju od najmanje 3 mjeseca do 12 mjeseci, računajući od dana kada je nastao osigurani slučaj.
Može se ugovoriti garancijski rok u trajanju i do 24 mjeseca, ako se to posebno ugovori i plati posebna premija.

Svotu osiguranja utvrđuje ugovaratelj osiguranja / osiguranik ukupno za pravnu osobu ili po dijelovima na jedan od sljedećih načina:

  • svotu osiguranja u visini planiranih godišnjih iznosa dohotka i troškova
  • svotu osiguranja na najniži iznos dohotka i troškova koje odredi osiguranik, a na koje se može zaključiti osiguranje.

Ovako utvrđene i ugovorene svote osiguranja predstavljaju i gornju obvezu osiguratelja (limit pokrića).