Odgovornost

Osigurajte sebi i svojim zaposlenicima miran san

Profesionalna / ugovorna odgovornost

Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama. Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određeni propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost odvjetničkih vježbenika, kao i ostalog osoblja te privatna odgovornost odvjetnika izvan obavljanja djelatnosti uz posebno ugovaranje i plaćanje dopunske premije osiguranja.

Prema odredbama Zakona o odvjetništvu, odvjetništvo je neovisna i samostalna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.
Odvjetnik je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva.
Ukoliko odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo na poziv Komore u roku 15 dana od poziva ne dostave dokaz o osiguranju, Komora zabranjuje rad imenovanima do trenutka dostave dokaza o ispunjenju ove obveze.

Najniža osigurana svota svakog odvjetnika iznosi minimalno 106.178,24 € po osiguranom slučaju.
Izuzetno, odgovornost svakog odvjetnika osnivača društva s ograničenom odgovornošću mora se obvezno osigurati na najnižu svotu od 1.194.505,27 € po osiguranom slučaju.
Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost javnih bilježnika za štetu koju prouzroče trećim osobama, obavljanjem javnobilježničke službe. Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost javnobilježničkih prisjednika, vježbenika, zamjenika i vršitelja dužnosti javnog bilježnika.

Prema odredbama Zakona o javnom bilježništvu, posao javnobilježničke službe sastoji se od službenog sastavljanja i izdavanja javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenog ovjeravanja privatnih isprava, primanja isprava na čuvanje, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom.

U javnobilježničku službu spada i obavljanje drugih poslova predviđenih Zakonom o javnom bilježništvu. Javnobilježničku službu obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe koji imaju svojstvo osoba od javnog povjerenja. Javni bilježnici obavljaju svoju službu kao isključivo zanimanje tijekom vremena za koje su postavljeni. Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda javnobilježničke službene dužnosti.
Najniža osigurana svota za svakog javnog bilježnika iznosi minimalno 106.178,24 € po osiguranom slučaju.

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost revizorskih društava/samostalnih revizora za štete koje prouzroče, kao ovlašteni revizori, poduzetnicima pri obavljanju revizija financijskih izvještaja. Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost revizorskog društva/samostalnog revizora za štetu koja nastane poduzetniku čija tvrtka ima sjedište na području Republike Hrvatske.

Revizorsko društvo ili samostalni revizor dužni su se kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu, koju bi trećim osobama mogli počiniti obavljanjem usluga revizije.

Najniža osigurana svota za revizorsko društvo ili samostalnog revizora iznosi minimalno 39.816,84 € po osiguranom slučaju. Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, najniža osigurana svota iznosi minimalno 398.168,42 € po osiguranom slučaju.

Za štetu koju bi samostalni revizori ili revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije, najniža osigurana svota iznosi minimalno 13.272,28 € po osiguranom slučaju.

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost osiguranika za štete koje mogu nastati zbog obavljanja knjigovodstveno-računovodstvene djelatnosti. Računovodstvena djelatnost podrazumijeva poslove prikupljanja i obrade podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja te prikupljanje i obradu podataka u vezi pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća i financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.

Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo odgovornost prema poduzetniku za kojeg osiguranik obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove. Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji, propusta ili pogrešaka osiguranika glede savjesnog i urednog postupanja, tj. postupanja u namjeri dobrog stručnjaka koji ima za posljedicu nastajanje štete čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba, odnosno poduzetnik.

Predmet osiguranja je odgovornost za štete koje zaposlenici pravnih i fizičkih osoba, koji obnašaju zaštitarsku i detektivsku djelatnost (trgovačka društva i obrtnici), prouzroče trećim osobama i strankama.

Prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, pravna osoba i obrtnik dužni su naknaditi svaku štetu koju njihovi zaposlenici počine u vezi s obavljanjem poslova privatne zaštite ugovornoj stranci ili trećim osobama, ako je do štete došlo zbog postupanja zaposlenika koje je u suprotnosti s odredbama ovoga zakona i ostalih propisa kojima je uređena djelatnost privatne zaštite.

S obzirom na zahtjevnost i osjetljivost obavljanja zaštitarske i detektivske djelatnosti, svakako je preporučljivo osigurati svoju odgovornost policom osiguranja.

Prema izvješćima, u SAD-u svake godine umre oko 98 000 pacijenata zbog liječničke pogreške. Svakodnevno smo svjedoci novinskih natpisa u Hrvatskoj, koji pokazuju da se liječničke pogreške događaju i kod nas, što ide u prilog krilatici „u svim se profesijama griješi“ te da takve pogreške svakim danom bivaju sve „skuplje“.

Činjenica je da su liječnici danas, više nego ikad, izloženi pritisku i očima javnosti na način da se svaka komplikacija u liječenju naziva liječničkom pogreškom.Upravo zato, osiguranje od odgovornosti omogućuje liječnicima da, s jedne strane odgovorno i predano mogu raditi svoj posao, a s druge strane, omogućuje mogućim oštećenicima odgovarajuću naknadu štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika (liječnika i stomatologa) za štete koje nastaju na osobama, kao posljedice pogrešaka pri obavljanju privatne zdravstvene djelatnosti (liječenja), osim onih koje ne mogu obavljati u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osiguranje se odnosi i na odgovornost osiguranika za štete proizašle iz posjeda i primjene aparata i uređaja priznatih u medicinskoj praksi te za štete nastale iz djelatnosti vještačenja i davanja stručnog medicinskog mišljenja.

Također, ovim osiguranjem pokrivena je i odgovornost osiguranika, liječnika i stomatologa kad obavljaju zdravstvenu djelatnost u zdravstvenim ustanovama u svojstvu djelatnika u redovnom radnom odnosu.

Predmet osiguranja je odgovornost za štete koje prouzroči osiguranik sudionicima u stečajnom postupku, ako je skrivljeno povrijedio neku od svojih dužnosti, utvrđenih Stečajnim zakonom.

Pod skrivljenim ponašanjem smatra se propust ili pogreška osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja, koja ima za posljedicu nastajanje štete čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba.

Prema odredbama čl.28. Stečajnog zakona, stečajni upravitelj dužan je nakon stupanja na dužnost, osigurati se kod osiguravajućeg društva od odgovornosti u smislu odredaba ovoga članka, nakon što visinu osigurnine odredi zaključkom stečajni sudac, uzimajući u obzir predvidivu veličinu stečajne mase te složenost postupka. Troškovi osiguranja su troškovi stečajnog postupka.

Predmet osiguranja je odgovornost otpremnika (špeditera) za imovinske štete nastale pri izvršavanju ugovora o otpremanju koje on sklapa u okviru svoje redovite djelatnosti.
Također, otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku, umjesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad.

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima otpremnik se „Ugovorom o otpremi“ obvezuje, radi prijevoza stvari, sklopiti u svoje ime, a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.

Predmet osiguranja je odgovornost za štetu koju osiguranik prouzroči nalogodavcu ili trećim osobama, u svezi s obavljanjem poslova posredovanja. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova, čiji je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Prema odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.

Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 26.544,56 € po jednome štetnom događaju, odnosno 79.633,68 € agregatno za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost brodopopravljača za štetu i ostale troškove koji mogu nastati radi nemara, nemara radnika ili kooperanata ili njihovih radnika na poslovima popravka ili preinake plovnog objekta.

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost za štete, koje prouzroči stalni sudski vještak, strankama u postupku tijekom obavljanja povjerenih mu poslova vještačenja, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja, ako ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ne podnosi izvješća o rezultatima vještačenja i sl.

Prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, prije imenovanja za stalnog sudskog vještaka, kandidat je dužan predsjedniku Županijskog, odnosno Trgovačkog suda koji je nadležan za njegovo imenovanje, dostaviti dokaz o sklopljenom obveznom osiguranju od odgovornosti radi namirenja zahtjeva za naknadu štete koja je nastala uslijed njegovog djelovanja kao stalnog sudskog vještaka. Kandidat mora biti osiguran tijekom cijelog razdoblja na koje je imenovan za stalnog sudskog vještaka. Najniža svota osiguranja iznosi najmanje 26.544,56 €.

Na početku svake kalendarske godine imenovani stalni sudski vještak dužan je predsjedniku nadležnog Županijskog, odnosno Trgovačkog suda dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za narednu tekuću godinu.

Predmet osiguranja je ugovorna odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Predmet osiguranja ne može biti odgovornost za štete prouzročene neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organizaciju kongresa i na poslovna putovanja.

Prema odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu turistička agencija koja organizira putovanje (paket aranžman) dužna je s osigurateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Također, pružatelj turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl.), obvezan je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja te je dužan prije započinjanja pružanja usluga, istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge.

Predmet osiguranja je odgovornost posrednika za štetu koju pretrpi pomorac uslijed propusta u radu ili prilikom obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju.

Prema odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, pravna osoba koja se bavi poslovima posredovanja pri zapošljavanju pomoraca mora imati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pomorac pretrpi uslijed propusta u radu posrednika, u iznosu od najmanje 6.636,16 € po štetnom događaju.

Predmet ugovora o osiguranju odgovornosti iz uporabe proizvoda je zakonska odgovornost osiguranika za štetu na osobama i/ili stvarima trećih osoba koja nastane zbog uporabe proizvoda (navedenih u ugovoru o osiguranju) s pogreškom koju osiguranik, odnosno od njega ovlaštena osoba proizvodi i/ili isporučuje u okviru svoje djelatnosti, a da za pogrešku nije znao niti je mogao znati.

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda bez obzira na krivnju.

Smatra se da proizvod nije ispravan ako, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a poglavito način na koji je proizvod predstavljen, svrhe u koje, prema razumnom očekivanju, proizvod može biti uporabljen te vrijeme kad je proizvod stavljen u promet, ne pruža sigurnost koja se od takva proizvoda opravdano očekuje. Također, proizvod nije neispravan samo zbog toga što je naknadno bolji proizvod stavljen u promet.

Prema odredbama Uredbe o razvrstaju luka, luka nautičkog turizma je luka koja služi za prihvat i smještaj plovila. Opremljena je za pružanje usluga korisnicima i plovilima. U poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu, čini jedinstvenu cjelinu. Vrste luka nautičkog turizma prema vrsti objekata i usluga, određene su posebnim propisima kojima se uređuje kategorizacija luka nautičkog turizma.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika (vlasnik luke nautičkog turizma, ovlaštenik koncesije ili druga pravna ili fizička osoba, koja se na temelju pravnog posla gospodarski koristi lukom) za imovinsku ili neimovinsku štetu koja može nastati iz djelatnosti gospodarenja lukom ili marinom.

Pritom šteta može nastati na plovnom objektu primljenom na čuvanje i održavanje u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu, a proizišla iz radioničko servisne djelatnosti osiguranika, neovisno o tome je li to plovilo primljeno na čuvanje ili nije, od provalne krađe stvari na plovnom objektu dok se objekt nalazi u akvatoriju luke nautičkog turizma ili na njenom kopnenom prostoru na čuvanju i održavanju, uz uvjet da se stvari nalaze u zatvorenom i zaključanom prostoru na plovilu i da su upisane u inventurnu listu koja je predana osiguraniku, uslijed smrti i tjelesne ozljede bilo koje osobe, a nastale su u granicama luke nautičkog turizma, osim radnika osiguranika i njegovih kooperanata, na imovini trećih osoba, nastale obavljanjem radova u okviru djelatnosti luke nautičkog turizma, zbog onečišćenja što je nastalo otjecanjem goriva ili maziva krivnjom osiguranika, s tim da su osiguranjem pokriveni samo troškovi čišćenja plovnih objekata preuzetih na čuvanje.

Izazovi modernog poslovanja svakim su danom sve veći kako za djelatnike, tako i za odgovorne osobe tvrtki. Možemo reći da su pod najvećim pritiskom članovi uprava trgovačkih društava od kojih se kao profesionalaca očekuje stručnost, znanje i savjesnost u vođenju poslova društva, poštivanje zakonske regulative te ostvarenje poslovnih rezultata. Samim tim, nije nemoguće očekivati da u takvom spletu okolnosti poslovanja dođe do pogreške ili propusta i da se takvim postupanjem društvu počini šteta.

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima članovi uprave solidarno odgovaraju za štetu pričinjenu društvu.

Predmetom ugovora o osiguranju za štetu pričinjenu trećim osobama ne mogu biti odgovorni članovi uprave, osobito dioničarima, uposlenima u društvu i vjerovnicima. Odgovornost članova uprave i dužna pozornost u vođenju poslova društva su prisilno pravne naravi, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.